Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Doortrapper
De vennootschap onder firma Doortrapper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73817287 en is gevestigd aan de Goudsmid 7, 2461 LZ Ter Aar.
Artikel 1   Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Abonnee tot het verrichten van Diensten door Doortrapper.
 3. Abonnee: de Consument die als huurkoper een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Doortrapper.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Doortrapper aanbiedt zijn het onderhouden en repareren van de overeengekomen Producten.
 6. Doortrapper: de huurverkoper, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Producten en Diensten aan Abonnee aanbiedt.
 7. Producten: de Producten die door Doortrapper worden aangeboden zijn fietsen. Doortrapper kan nooit worden verplicht een nieuwe fiets te leveren.
 8. Overeenkomst: elke (huurkoop)overeenkomst die strekt tot de huurverkoop van Producten en andere verplichtingen tussen Abonnee en Doortrapper, alsmede voorstellen van Doortrapper voor Diensten die door Doortrapper aan Abonnee worden verstrekt en die door Abonnee worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Doortrapper waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Reparatiebon: het schriftelijke tegoed waarmee Abonnee eenmalig recht verkrijgt op het uitvoeren van Diensten door Doortrapper.
 10. Website: de website die Doortrapper gebruikt is: www.doortrapper.nu.
Artikel 2   Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Doortrapper, elke Overeenkomst tussen Doortrapper en Abonnee en op elke Dienst en Product dat door Doortrapper wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Abonnee de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Doortrapper aan Abonnee aangeven op welke wijze Abonnee de algemene voorwaarden kan inzien welke in elk geval op de website van Doortrapper zijn gepubliceerd, zodat Abonnee deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Doortrapper is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Abonnee.
 5. De algemene voorwaarden van Abonnee zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Doortrapper niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
Artikel 3   Het Aanbod
 1. Alle door Doortrapper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Abonnee in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Oplevertijden in het aanbod van Doortrapper zijn in beginsel indicatief en geven Abonnee bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Abonnee een Aanbod c.q. Overeenkomst van Doortrapper heeft aanvaard door een voorschot op het betreffende Product te betalen. . Niettemin heeft Doortrapper het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Abonnee om een voor Doortrapper gegronde reden te weigeren.
 2. Een Aanbod kan door Doortrapper gedaan worden via de Website.
 3. Indien Abonnee het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Doortrapper, zal Doortrapper de Overeenkomst met Abonnee schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Doortrapper is niet gehouden aan een Aanbod indien Abonnee redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Abonnee geen rechten ontlenen.
 5. Indien Abonnee een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Abonnee.
 6. Elke Overeenkomst die met Doortrapper wordt aangegaan of een project dat door Abonnee aan Doortrapper wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Doortrapper is verbonden.
 7. Abonnee heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen zijn herroepingsrecht te doen gelden zonder opgave van reden.
 8. Indien Abonnee zijn herroepingsrecht uitoefent, dient hij dit schriftelijk te melden aan Doortrapper binnen de bedenktermijn. Tevens dient Abonnee het Product en alle toebehoren in originele staat en verpakking te retourneren aan Doortrapper. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Abonnee.
 9. Abonnee kan slechts een Overeenkomst aangaan indien hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en bekwaam is tot het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van zichzelf. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een Overeenkomst aangaan. Doortrapper is gerechtigd van Abonnee te verlangen dat een daartoe strekkende schriftelijke toestemming wordt overlegd.
Artikel 5   Duur van het Abonnement
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt aangeduid als abonnement.
 2. Een abonnement wordt aangegaan voor 30 maanden. Na een minimale abonnementsperiode van 3 maanden is het abonnement tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
 3. Zowel Abonnee als Doortrapper kan het abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Abonnee.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Abonnee onverlet voor zover Doortrapper ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Abonnee dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. Voorgaande laat het bepaalde in artikel 7:92 BW onverlet.
 5. Indien Abonnee het abonnement tussentijds opzegt, heeft Abonnee geen recht op retournering of verrekeningen van de reeds betaalde abonnementsgelden.
 6. Indien Abonnee het abonnement tussentijds opzegt, verliest Abonnee het recht tot gebruik van het Product vanaf het moment waartegen door Abonnee is opgezegd. Totdat Doortrapper haar eigendom heeft teruggevorderd, kan Abonnee de opzegging ongedaan maken. Abonnee dient een daartoe strekkend verzoek per e-mail aan Doortrapper te verzenden.
 7. Zowel Abonnee als Doortrapper kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Doortrapper nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 
Artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Doortrapper zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Doortrapper de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Abonnee. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Abonnee ontvangt een fiets, één fietssleutel en een hangslot met bijhorende sleutel.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Doortrapper niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Abonnee op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Doortrapper, is Abonnee gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Doortrapper is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 
Artikel 7   Verplichtingen Abonnee
 1. Abonnee is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Abonnee verkrijgt een niet-overdraagbare en zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Doortrapper geleverde Producten.
 3. Gedurende de looptijd van het Abonnement is het Abonnee niet toegestaan de gedaante van het Product te veranderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Doortrapper. Het is Abonnee echter nimmer toegestaan om permanente wijzigingen aan de gedaante van het Product aan te brengen. Door Abonnee aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Product en moeten bij het tussentijds beëindigen van het Abonnement ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming van Doortrapper anders door partijen overeen is gekomen.
 4. Abonnee is nimmer gerechtigd een kopie van de door Doortrapper geleverde (fiets)sleutel te maken.
 5. Indien Abonnee gedurende de abonnementsperiode een (fiets)sleutel verliest, meldt Abonnee het verlies hiervan binnen 24 uur aan Doortrapper. De kosten voor het vervangen van het slot worden in rekening gebracht bij Abonne.
 6. Abonnee is gedurende de abonnementsperiode verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het Product en schade aan, in of door het Product als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.
 7. In geval van vermissing of diefstal van het Product of schade aan het Product door vandalisme is Abonnee verplicht dit binnen 24 uur aan Doortrapper te melden. Tevens is Abonnee ver aangifte te doen van de vermissing c.q. diefstal en/of beschadiging van het Product en een ingevuld aangifteformulier aan Doortrapper te overhandigen, tezamen met de sleutel van het Product.
 8. In geval van vermissing of diefstal van het Product wordt de Overeenkomst ontbonden en heeft Doortrapper recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt in ieder geval de reeds door Abonnee betaalde borg.
 9. Bij diefstal is Abonnee aan Doortrapper een direct zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd van € 59,00.
 10. Indien Abonnee enige in de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt en Doortrapper hierdoor schade lijdt, is Doortrapper gerechtigd deze schade te verhalen op Abonnee.
Artikel 8   Onderhoud en reparaties
 1. Gedurende de abonnementsperiode worden 4 reparatiebonnen verstrekt. Abonnee kan één Reparatiebon inzetten binnen de in de op de Reparatiebon aangegeven termijn. Hiertoe dient Abonnee een schriftelijk verzoek, althans via de e-mail of het online contactformulier in.
 2. In gezamenlijk overleg maken partijen een afspraak om de overeengekomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Product uit te voeren.
 3. De Reparatiebon geeft Abonnee het recht tot één onderhoudsmoment waarbij het reguliere onderhoud aan het Product zal worden gedaan. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken worden geconstateerd waarvoor nieuwe onderdelen, dan wel nieuw materiaal moet worden aangebracht aan het Product, worden de kosten van de nieuwe onderdelen in rekening gebracht bij Abonnee.
 4. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken worden geconstateerd die niet binnen het overeengekomen onderhoudsmoment kunnen worden hersteld, wordt het Product voor reparatie meegenomen naar de werkplaats van Doortrapper. Op verzoek van Abonnee verzorgt Doortrapper gedurende de reparatie voor vervanging.
 5. Abonnee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het Product en dient zich te onthouden van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van Doortrapper, aanbrengen van wijzigingen of het Product gebruiken voor doeleinden waarvoor het Product niet bestemd is, het Product blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Doortrapper behandeld. Levering en onderhoud vinden uitsluitend plaats thuis bij de Abonnee.
 
Artikel 9   Levering
 1. Abonnee is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Abonnee niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Doortrapper of er door andere omstandigheden buiten de macht van Doortrapper enige vertraging ontstaat, heeft Doortrapper recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Abonnee heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
 4. Indien de Abonnee nalatig is in het afnemen van de zaken op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, brengt Doortrapper de reeds door hem gemaakte kosten in rekening bij Abonnee.
 5. Indien Doortrapper gegevens behoeft van Abonnee in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Abonnee alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Doortrapper ter beschikking heeft gesteld. Indien Doortrapper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 6. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan Doortrapper schriftelijk te worden gemeld op info@michelv59.sg-host.com of via het contactformulier op de Website.
 7. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Abonnee zelf, is Abonnee zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 8. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Abonnee bij grondige inspectie van het gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken. Deze onzichtbare gebreken dienen aan Doortrapper terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.
 
Artikel 10   Prijzen
 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Doortrapper voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Doortrapper opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Abonnee een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Abonnee het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 4. Doortrapper is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Abonnee dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Doortrapper.
 6. In geval van insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Abonnee wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Abonnee uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Doortrapper brengt bij Abonnee een borg in rekening. De borg dient tot zekerheid van nakoming van zijn verbintenissen door Abonnee. De borg mag worden verrekend met alle opeisbare vorderingen van Doortrapper op Abonnee. De borg wordt terugbetaald binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst, doch uitsluitend wanneer Abonnee aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de met Doortrapper gesloten Overeenkomst of Overeeenkomsten heeft voldaan.
Artikel 11   Betaling en Incassobeleid
 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Abonnee is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer. Abonnee dient daartoe te beschikken over een SEPA-bankrekeningnummer.
 2. Wanneer Abonnee niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Abonnee eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Abonnee binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 3. Vanaf de datum dat Abonnee in verzuim is, zal Doortrapper zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien Doortrapper meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Abonnee.
Artikel 12   Garantie
 1. Doortrapper staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. De garantie op nieuwe onderdelen, dan wel nieuw materiaal, zoals bedoeld in artikel X lid X van deze algemene voorwaarden strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Doortrapper geleverde zaken, blijven eigendom van Doortrapper totdat de Abonnee alle betalingsplichten volgende uit het abonnement is nagekomen.
 2. Abonnee is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Abonnee verplicht Doortrapper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Doortrapper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Abonnee reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Doortrapper of door Doortrapper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Doortrapper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Doortrapper gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Abonnee en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Doortrapper de betrokkene hierover informeren.
 2. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Doortrapper verwerkt worden. Abonnee staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Abonnee Doortrapper tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Doortrapper op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 
Artikel 15   Opschorting en ontbinding
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Doortrapper op Abonnee onmiddellijk opeisbaar.
 2. Doortrapper is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 3. Doortrapper heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Abonnee nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Doortrapper gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 4. Doortrapper is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Abonnee in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Abonnee schriftelijk worden bevestigd.
 5. Doortrapper is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 6. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Abonnee voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Abonnee verplicht om Doortrapper te vergoeden voor elk financieel verlies dat Doortrapper lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Abonnee.
 
Artikel 16   Overmacht
 1. Doortrapper is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Doortrapper wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Doortrapper, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Abonnee of diens derden aan Doortrapper zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Doortrapper en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Doortrapper buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Doortrapper is niet verplicht om reeds betaalde abonnementsgelden aan Abonnee te terug te betalen.
 
Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Doortrapper alleen geacht te bestaan ​​indien Doortrapper dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Doortrapper, is Doortrapper uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Abonnee Doortrapper binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Doortrapper deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Doortrapper in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Doortrapper leidt tot aansprakelijkheid van Doortrapper, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Abonnee geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Doortrapper. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Doortrapper sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Doortrapper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gemiste besparingen, vermogensverliezen en immateriële schade.
 5. Indien door of namens Abonnee een derde wordt ingeschakeld, is Doortrapper nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Abonnee ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Abonnee ingeschakelde derde in Doortrapper haar eigen advies.
 6. Doortrapper staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Doortrapper verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Abonnee wegens tekortschieten aan de zijde van Doortrapper vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Doortrapper binnen een jaar nadat Abonnee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Doortrapper.
Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Doortrapper verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Doortrapper zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Enige wijzigingen in de gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die Doortrapper in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen dienen zo spoedig mogelijk aan Doortrapper te worden gemeld.
 2. Abonnee vrijwaart Doortrapper van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
Artikel 19   Klachten
 1. Indien Abonnee niet tevreden is over de service van Doortrapper of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Abonnee verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@michelv59.sg-host.com met als onderwerp “Klacht” of via het contactformulier op de Website.
 2. De klacht moet door Abonnee voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Doortrapper de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Doortrapper zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
Artikel 20   Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Doortrapper en Abonnee is Nederlands recht van toepassing.
 2. Doortrapper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Abonnee hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Doortrapper en Abonnee, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.